İslam

ZÜLKARNEYN

Sözlükte “sahip, mâlik” anlamındaki zû ile “boynuz, kâkül, şakak; aynı dönemde yaşayan nesil, akran” gibi mânalara gelen karn kelimesinin (Ezherî, Tehẕîbü’l-luġa, “ḳrn” md.) tesniye kalıbından oluşturulan zü’l-karneyn terkibinin anlamı karn kelimesine verilen mânaya göre değişir (Hasan el-Mustafavî, IX, 274-278). Mekke döneminde yahudilerin veya daha kuvvetli bir ihtimalle yahudilerin yönlendirmesiyle Kureyşli müşriklerin Hz. Peygamber’i imtihan etmek maksadıyla sordukları …

Devamını Oku »

YE’CÛC ve ME’CÛC

Ye’cûc ve Me’cûc kelimelerinin kökeni hakkında dilciler farklı görüşler ileri sürmüştür. Râgıb el-İsfahânî ile İbn Manzûr’a göre bu iki kelime Arapça’dır (el-Müfredât, “ecc” md.; Lisânü’l-ʿArab, “ecc” md.; Kāmus Tercümesi, I, 697-698). Zemahşerî, Fahreddin er-Râzî, Beyzâvî ve Ebü’l-Bekā el-Kefevî gibi âlimlere göre ise Arapça’ya başka dillerden geçmiştir (el-Keşşâf, II, 498; Mefâtîḥu’l-ġayb, XXI, 170; el-Külliyyât, s. …

Devamını Oku »

Hz. Muhammed’in Doğumu ve Hayatı

Hz. Muhammed’in Doğumu ve Hayatı “Vahyin İzinde”, Hazreti Peygamber’in dünyaya teşrifinden önceki Cahiliye Dönemi’ni de içine alarak, bütün hayatını kronolojik olarak ekranlara getiriyor. Hz. Cebrail’in peygamberliği vahyetmesi, hicret, savaş ve gazveler, Mekke’nin Fethi gibi önemli anların da tüm detaylarıyla aktarıldığı “Hz. Muhammed’in Doğumu ve Hayatı

Devamını Oku »